ĐIỂM BẮT ĐẦU MỘT

CƠ THỂ SĂN CHẮC CHO NAM GIỚI

Cơ bắp của chúng ta được cấu thành chính từ protein và protein lại được tạo ra từ các axit amin đơn giản. Một trong những thành phần axit amin quan trọng chiếm đến 35% axit amin có trong cơ bắp là nhóm các axit amin mạch nhánh, viết tắt là BCAAs (branched-chain amino acids). Soymen sẽ giúp bạn hiểu về BCAAs qua inforgrphic dưới đây:

inforgraphic bcaa 2:1:1

Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin này Soymenlab.com / Vinasoy